วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยากรโดย คุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติแนะแนวทางการดำเนินงานการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งนี้ สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดทั้งจัดทำระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในรูปแบบ Website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
—-
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา
—-
#BSRURecentnews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 #BSRUNews
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.