ลิ้งก์ข่าว 🔗

เช้าวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 อ.ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อม อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับทีมบริหารและบุคลากร เข้ารับการอบรมหัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการดำเนินการด้าน ICT เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการเติมเต็มหลักการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลระหว่าง Performance กับ Conformance โดยขั้นตอนการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปปฎิบัติ เริ่มจากการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล, จัดทำพจนานุกรม (Data dictionary) ของชุดข้อมูล, จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Meta data) และจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูล (Dataset Guideline) ซึ่งในรายละเอียดจะมีความครอบคลุมทั้ง
• ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
• พรบ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
• COBIT
• COSO
• ISO 27001
• ISO 9001
• CMMI
• ITIL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.