สื่อความรู้ “ของขวัญวันเกษียณ”

ตามมาตรา 128 ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

หมายเหตุ :  สื่อความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ของเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อมิให้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 128

#ITABSRU2023 #QABSRU

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.