โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 📚งานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีฯ โดยมีคุณวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ให้เกียรติเป็นวิทยากร 🔹ในการนี้ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติแนะแนวทางการดำเนินงานการประเมินฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนต่อไป

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.