o1 : โครงสร้าง

เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแสดงโครงสร้างของหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน 🔗

คำอธิบาย : แผนผังโครงสร้างส่วนงานภายใน ซึ่งประกาศบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย รายชื่อหน่วยงานผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สำนัก/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา/ศูนย์การศึกษา/หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนสาธิต