1. คำอธิบาย : สถิติการให้บริการยืม-คืนหนังสือประจำปี 2563 (งานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ : นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ / น.ส.เครือวัลย์ ไกรเทพ
ติดต่อ โทร : 086-8939338 / 095-8758041เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 105

http://arcbs.bsru.ac.th/w2014/id015 🔗


2. คำอธิบาย : สถิติการออกหนังสือการจัดสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
ติดต่อ โทร: 090-9652737เบอร์ภายใน : 1814, 1811

http://grad.bsru.ac.th/ServiceStat.php 🔗


3. คำอธิบาย: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโครงการหรือกิจกรรมของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (ฝ่ายงานด้านวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษและฝ่ายงานวิชาการและการอบรมพัฒนา)
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวกาญจนา บัวทุม
ติดต่อ โทร: 0988816991เบอร์ภายใน: 1740

http://iaan.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโครงการหรือกิจกรรมของ.pdf 🔗


4. สถิติการใช้บริการโรงละครศรีสุริยวงศ์

https://bit.ly/35JBlYd 🔗


5. สถิติการใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

https://bit.ly/2WvMWFQ 🔗

คำอธิบาย* ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วยข้อมูลสถิติการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.