📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วยประเภทงบประมาณแผ่นดิน, ประเภทงบประมาณ บกศ., ประเภทงบประมาณ คงคลัง – บกศ., ประเภทงบประมาณ กศ.บพ. และประเภทงบประมาณ กศ.พ. เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น การวางแผนที่ดี การกำหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานล่วงหน้า การวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ การจัดลำดับความสำคัญของงาน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรอย่างสูงสุด

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.