2.1. รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1


📥 ดาวน์โหลด 🔗
2.2. รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดินรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 2


📥 ดาวน์โหลด 🔗
2.3. รายงานรายงานการใช้งบประมาณแผ่นดินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 3


📥 ดาวน์โหลด 🔗
2.4. รายงานรายงานการใช้งบประมาณแผ่นดินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4


📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1-4) โดยจำแนกตามหน่วยงาน และจำแนกตามตามยุทธศาสตร์ – กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.