1.) ประกาศร่าง TOR 🔗

2.) วิธีคัดเลือก 🔗

3.) ประกาศยกเลิก 🔗

4.) วิธีประกาศเชิญชวน 🔗

5.) ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา 🔗

6.) ขายทอดตลาด 🔗

7.) ประกาศผู้ชนะ 🔗

8.) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 🔗

9.) ปรับปรุงร่างเอกสาร E-Bidding 🔗

10.) การประกาศ/เผยแพร่ “ประกาศ ผู้ชนะตามหน่วยงาน คณะ” ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

11.) การประกาศ/เผยแพร่ “ประกาศ ผู้ชนะตามหน่วยงาน สำนัก” ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

คำอธิบาย*  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 1.) ประกาศร่าง TOR 2.) วิธีคัดเลือก 3.) ประกาศยกเลิก 4.) วิธีประกาศเชิญชวน 5.) ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา 6.) ขายทอดตลาด 7.) ประกาศผู้ชนะ 8.) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 9.) ปรับปรุงร่างเอกสาร E-Bidding   10.) การประกาศ/เผยแพร่ “ประกาศ ผู้ชนะตามหน่วยงาน คณะ” ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ 11.) การประกาศ/เผยแพร่ “ประกาศ ผู้ชนะตามหน่วยงาน สำนัก” ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.