1.) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ 🔗

คำอธิบาย*  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย หรือสาธารณชน ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีกระบวนการจัดการที่ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนการทุจริตอย่างเหมาะสม

2.) คำสั่งที่ 615/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 🔗

คำอธิบาย*  คำสั่งที่ 615/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย หรือสาธารณชน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.