รวมช่องทางการมีส่วนร่วม และ รับข้อร้องเรียน

🏫 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา🎓 คณะครุศาสตร์🔬 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี🎬 วิทยาการจัดการ🌏 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์🎵 วิทยาลัยการดนตรี👩🏻‍🔧 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม🕴🏻 บัณฑิตวิทยาลัย🏕 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี🏫 โรงเรียนประถมสาธิต🏫 โรงเรียนมัธยมสาธิต👨🏻‍💼 สำนักงานอธิการบดี― 🏢 กองกลาง― 👫 กองบริหารงานบุคคล― 📈 กองนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา― 🧾 กองคลัง/งานพัสดุ― 🏗 กองอาคารสถานที่👩🏻‍🎓 สำนักกิจการนักศึกษา📝 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน👩🏻‍💻 สำนักคอมพิวเตอร์🎎 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน📢 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ📚 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ🎊 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม👩🏻‍💼 สถาบันวิจัยและพัฒนา👩🏻‍🏫 สภาคณาจารย์และข้าราชการ🗃 สภาวิชาการ🖊 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : สำนักคอมพิวเตอร์/สำนักกิจการนักศึกษา/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

☎️ ติดต่อ : โทร. 02-473-7000 ต่อ
สำนักคอมพิวเตอร์ #1722-1723
สำนักกิจการนักศึกษา #1300
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน #1717

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://edu.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 ประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน :

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา / น.ส.จิรฐาทิพย์ วัฒนพานิช

☎️ ติดต่อ : โทร. 089-781-2349/ 096-956-1693 (เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 5027,5028)

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://sci.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ 087-0751127
ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ 064-2951453
ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล 086-6562415
คุณศศิ สุวรรณวาล 085-9703705

👩🏻‍💻ผู้รับผิดชอบ (Admin) ด้านเพิ่มข้อมูล
คุณณัฎฐ์กานดา ธนารักษ์ 089-8832129

☎️ ติดต่อ : โทร. 02-4737000 ต่อ 3000 – 3003

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://ms.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อ.ณัฐพนธ์

☎️ ติดต่อ : 0863067907

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://human.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน  |  📨 สายตรงคณบดี

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.อารีย์ รุ่งแสง / นายหลักเขต วงษ์ทน

☎️ ติดต่อ : โทร. 092-646-1674/ 090-184-6181 (เบอร์ภายใน  02-473-7000 ต่อ 2010)

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://music.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกัมพล จาตุพรธรรม

☎️ ติดต่อ : โทร. 081-249-2923 / เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2074

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://eit.bsru.ac.th  |  Facebook Fanpage

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : คุณศรัญญู ทรัพย์สินโอฬาร

☎️ ติดต่อ : โทร. 084-105-398 (เบอร์ภายใน  02-473-7000 ต่อ 5319)

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://grad.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา

☎️ ติดต่อ : โทร. 090-965-2737 / เบอร์ภายใน 1818

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://srayaisom.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นางสาวรัชดาภรณ์  สวยค้าข้าว  โทร. 063-1856158
นายภิวิชญ์พัฒน์  สุทธิวิริยะกุล โทร. 085-7193390

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 1721

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://school.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน  |  สายตรงรองผู้อำนวยการ

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสุดาทิพย์  หงษ์จันทร์ / นางสาวจารุวรรณ  จันทร์พฤกษา

☎️ ติดต่อ : โทร. 065-5165446 / เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 2105  

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://mattayom.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายสันติ ทันชม

☎️ ติดต่อ : โทร. 094-959-3233 / เบอร์ภายใน 2600

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://president.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นางพิมพิศา บรรเจิดศีล โทร. 089-791-3305
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล โทร. 081-735-4119
นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสน โทร. 097-114-7555

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1111/1101,1992/1105

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://general.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นายฉัตรชัย สินจุ้ย  โทร. 085-626-9569
นายทินภัทร  ห้วยใหญ่  โทร. 092-997-3951
นางสาวสิริกมลณัฏฐ์  โทร. 063-993-9426

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1100/1108

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://hrmd.bsru.ac.th/

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นางพิมพิศา บรรเจิดศีล  โทร. 089-791-3305
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล  โทร. 081-735-4119
นางสาวจุฑามาศ สุทธิแสน  โทร. 097-114-7555

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1111/1101,1992/1105

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน :

กองนโยบายและแผน : http://plan.bsru.ac.th/
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายอนุชา พิมพ์นนท์
☎️ ติดต่อ : โทร. 097-232-2691 | เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1400

งานประกันคุณภาพการศึกษา : http://km.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมทิรา โลหิตานนท์
☎️ ติดต่อ : โทร. 082-069-1115 / เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1203-1204

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน

กองคลัง : http://financebsru.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายวิโรจน์ ชาญสถิตโกศล
☎️ ติดต่อ : โทร. 086-987-2523 / เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1200-1202

งานพัสดุ : http://pasadu.bsru.ac.th
📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน
👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติพงษ์ พื้นพรม
☎️ ติดต่อ : โทร. 083-300-5702 / เบอร์ภายใน 1203-1204

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://building.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายนิวัฒน์ เจริญศิริ

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1113, 1114

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://dsad.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน : ผ่านช่องสายด่วนสำนักกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการ/รองฯผู้อำนวยการนัดหมายขอคำปรึกษาที่ http://dsad.bsru.ac.th/newdsad/guidance หรือ [email protected]

  • ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ Link

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด

☎️ ติดต่อ : โทร. 086-577-8742 / เบอร์ภายใน  1300

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://aar.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย

☎️ ติดต่อ : โทร. 086-063-0364 / เบอร์ภายใน 1717

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://cc.bsru.ac.th  |  www.facebook.com/cc.bsru

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล

☎️ ติดต่อ : โทรเบอร์ภายใน 1723

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://iaan.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
อาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ  โทร. 085-222-8861
นายกำพล วิภาคตนาวิน  โทร. 095-854-1133

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1740, 1742

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://prinfo.bsru.ac.th
เพจเฟสบุค : BSRU News
กลุ่มไลน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : PRinfo
เอกสารรายเดือน : BSRU Bulletin

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวบุษบง  ชูเพียร

☎️ ติดต่อ : โทร. 085-146-9421 / เบอร์ภายใน  0-2473-7000 ต่อ 0, 1115, 1993

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://arcbs.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.วราภรณ์  พุ่มรอด

☎️ ติดต่อ : โทร. 0867534612 / เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1700

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://culture.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา

☎️ ติดต่อ : โทร. 083-695-2549 / เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1500

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://research.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน

📨email : [email protected]

☎️ ติดต่อ : โทร. 065-2295394 / เบอร์ภายใน 1600

👩🏻‍💻 Admin : เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร

📨email : [email protected]

☎️ ติดต่อ : โทร. 086-8096166 / เบอร์ภายใน 02-473-7000 ต่อ 1600-1601

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://senate.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี

☎️ ติดต่อ : โทร. 096-410-0910 / เบอร์ภายใน 1820

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://academic.bsru.ac.th/th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายประกฤษฎิ์  เพชรแอง

☎️ ติดต่อ : โทร. 082-331-5509  / เบอร์ภายใน 1016

🌏 เว็บไซต์หน่วยงาน : http://uc.bsru.ac.th

📢 ช่องทางรับข้อร้องเรียน

📝 แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาววรรณฤดี แสงมาศ

☎️ ติดต่อ : โทร . 090-219-4148 / เบอร์ภายใน 1018

คำอธิบาย* ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.