คำอธิบาย*  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการ 🔗

คำอธิบาย*  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง ประกอบด้วย รายเอียดแผนงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ 🔗

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.