ข้อมูลรายงานผล 🔗

คำอธิบาย*  1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประกอบด้วยรายละเอียดรายงานการกำกับติดตามผลการเนินงานโครงการ กิจกรรม ตลอดจนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกำกับติดตามเป็นรายไตรมาส

คำอธิบาย*  2. รายงานการใช้จ่ายงประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย รายละเอียดการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย โดยกำกับติดตามเป็นรายไตรมาส

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.