รายงานผลการดำเนินงาน 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน (จำแนกตามหน่วยงาน) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดที่ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

รายงานประจำปี 🔗

คำอธิบาย* รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2563 ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมิน 🔗

คำอธิบาย* รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2563 ประกอบด้วย สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2563 🔗


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.