สำนักกิจการนักศึกษา

สรุปสถิติการให้การให้บริการ สำนักกิจการนักศึกษา 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายเอกพงษ์  พร้าวไธสง
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 1300


สำนักงานอธิการบดี

สถิติการออกหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗
สถิติการออกบัตรประจำตัวของรัฐของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗


สำนักคอมพิวเตอร์

สถิติการขอรับบริการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัล [คณาจารย์-บุคลากร] ประจำปีงบประมาณ 2564ข้อมูล ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 เมษายน 2564 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายเดชอาคม คดเกี้ยว
เบอร์ภายใน : 1722 ต่อ 122

สถิติการขอรับบริการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายเดชอาคม คดเกี้ยว
เบอร์ภายใน : 1722 ต่อ 122

สถิติการขอรับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายสาธิต ถนอมศักดิ์
เบอร์ภายใน : 1722 ต่อ 120

สถิติการให้บริการคอมพิวเตอร์ในโครงการ OPOD 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฎฐพล จิระพัฒนกุล
เบอร์ภายใน : 1722 ต่อ 110


สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สถิติการให้บริการ-ผลิตสื่อ 🔗
สถิติการให้บริการ-ยืมคืนอุปกรณ์ 🔗
สถิติการให้บริการ-ห้องปฏิบัติทักษะดนตรี (นศ.) 🔗
สถิติการให้บริการ-ห้องปฏิบัติทักษะดนตรี (อาจารย์) 🔗
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 🔗
ร้อยละของผู้เข้าสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC-Test of English for International Communication) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 🔗

ผู้รับผิดชอบ : นายกัมพล จาตุพรธรรม
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถิติการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 🔗
ผู้รับผิดชอบ: น.ส.สุภาภรณ์ เสียงเย็น
เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 8802


คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

สถิติการให้บริการของหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายวีรพงษ์  แสนพัก
เบอร์ภายใน : 5371


โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถิติการใช้บริการห้องพยาบาลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นางวราภรณ์  แก้วพรม

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวถนอมศรี  ชลสินธุ์

สถิติในการเข้าดูเว็บไซต์ในแต่ละหน้าเว็บเพจ 🔗

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.