รายงานผลความพึงพอใจการใช้บริการสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2563 🔗


รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักกิจการนักศึกษา 🔗
ผู้รับผิดชอบ : นายเอกพงษ์ พร้าวไธสง
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 1300


สรุปความพึงพอใจการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ 🔗
ผู้รับผิดชอบ : คุณบังอร เหล่าปิ่นเพชร
เบอร์ภายใน : 1722 ต่อ 113


รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี
การติดต่อ : 02-473-7000 ต่อ 2304


สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 🔗

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สุภาภรณ์ เสียงเย็น
เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 8802


รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2563 🔗


สรุปผลการประเมินการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร และความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล/ข่าวสารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 🔗


สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) 🔗
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) 🔗

ผู้รับผิดชอบ : นางสุดาทิพย์ หงษ์จันทร์
ติดต่อโทร : 065-516-5446

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.