ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าเว็บไซต์ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

คำอธิบาย*  ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.