ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ 🔗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการประกอบด้วย
1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่
2) ด้านการใช้งบประมาณ
3) ด้านการใช้อำนาจ
4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต
6) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน
7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน
9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล
10) ด้านการป้องกันการทุจริต

📥 เอกสารประกอบ 🔗

การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หน้า 7

📥 เอกสารประกอบ 🔗

วารสารประชาสัมพันธ์ BSRU Bulletin ปีที่ 7 ฉบับที่ 107 (1 – 28 ก.พ. 64) หน้า 9

BSRU Bulletin 🔗


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.