📥 เอกสารประกอบ 🔗

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📥 ดาวน์โหลด 🔗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดีลงนาม

📥 ดาวน์โหลด 🔗

ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📥 ดาวน์โหลด 🔗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการ ประกอบด้วย 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 2) ด้านการใช้งบประมาณ 3) ด้านการใช้อำนาจ 4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต 6) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล และ 10) ด้านการป้องกันการทุจริต

https://youtu.be/EOERruVGVGk

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารวมพลังประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานประกาศเจตจำนงด้วยความซื่อสัตย์ มีคุุณธรรม ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 และทางระบบออนไลน์

📥 ดาวน์โหลด 🔗

ภาพข่าวการประกาศเจตจำนงและนโยบายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “ค่านิยมองค์กร “MORALITY” ภายใต้โครงการอนุรักษ์      สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 และทางระบบออนไลน์

📥 ดาวน์โหลด 1 🔗 | 📥 ดาวน์โหลด 2 🔗

วารสารประชาสัมพันธ์ BSRU Bulletin ปีที่ 7 ฉบับที่ 107 (1 – 28 ก.พ. 64) หน้า 9

📥 ดาวน์โหลด 🔗

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

โดยอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม เมื่ออังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีฯ และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

📥 ดาวน์โหลด 🔗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป

📥 ดาวน์โหลด 🔗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป

📥 ดาวน์โหลด 🔗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเจ้าพระยาเป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.