คำอธิบาย*  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 พร้อมรายงานโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงกิจกรรม และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินการ

1.1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1-2 🔗

1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

1.3 ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมรับฟังแนวทางการดําเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 🔗

1.4  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เอกสารการประชุม 🔗 | รายงานการประชุม 🔗

2.1 ภาพข่าวโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 🔗

2.2 ภาพข่าวโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564) 🔗

2.3 รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 🔗

2.4 รายงานโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา 🔗

2.5 รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ 🔗

2.6 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับงานกิจกรรมนักศึกษา และการส่งมอบงานองค์การนักศึกษา 🔗

2.7 รายงานโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 🔗

2.8 รายงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2563 🔗

2.9 รายงานโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University 🔗

2.10 รายงานโครงการเสริมสร้างความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🔗

2.11 รายงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 🔗

2.12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🔗

2.13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

2.14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

2.15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

2.16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

2.17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

2.18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

2.19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ โดยท่านอธิการบดีเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไป 🔗

2.20 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณ 2564 🔗

2.21 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

2.22 คู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 🔗


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.