คำอธิบาย* เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

คำอธิบาย* เว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมี Bulletin ที่เสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564

คำอธิบาย* ​ เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิยาลัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

คำอธิบาย*  เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

คำอธิบาย*  เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.