🗂 คู่มือ & เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

📒  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🔗

📽  คลิปการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 KICKOFF ITA 2022 – A Decade of ITA Journeyทศวรรษแห่งการเดินทางของคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 🔗

🗂  เอกสารประกอบการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 🔗  | ช่องทางการรับชม 🔗

🗂  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 🔗

👫 แบบวัดการรับรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ข้อคำถามเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน (IIT) 🔗
ข้อคำถามเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน (EIT) 🔗

🙅🏻‍♀️ การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของอธิการบดี

📌  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) 🔗

📌  การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 🔗

 

 

 

📌  ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🔗

📌   การประชาสัมพันธ์นโยบายการให้และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) 🔗

 

🎬  วีดิทัศน์การประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานและประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสภาครัฐ (ITA BSRU)” 🔗

📰  ภาพข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมพลังประกาศเจตจำนงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “องค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 🔗

🔖 ประกาศ และ มาตรการ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560 มาตรา ๓๓ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรการและกลไกที่จำเป็นต่อการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ ระยะที่ ๑ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบข้าราชการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ดำเนินการดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🔗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ ให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการรับผลประโยชน์ที่จะนำสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ 🔗

🔖  มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 🔗
มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 🔗
มาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 🔗
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 🔗
มาตรการป้องกันการรับสินบน 🔗
มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 🔗
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 🔗
คู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 🔗

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 🔗