🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดที่ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2564 ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2564

🔍 ลิงก์หลักฐาน

คำอธิบาย : รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2564 ประกอบด้วย สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2564

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.