1. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกหน้าเมนู ITA หัวข้อเมนู o13 ที่แสดงคู่มือการปฏิบัติงานฯ

คำอธิบาย : คู่มือการปฏิบัติงาน การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.รสสุคนธ์ อุดมศรี
ติดต่อ โทร : 089-7812041
เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 100

2. แนวทางปฏิบัติของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คำอธิบาย : แนวทางปฏิบัติของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  • แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  • แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
  • คู่มือปฏิบัติงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
3. เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เชื่อมไปยังคู่มือ คำสั่ง แผนงาน และเอกสารอื่น ๆ

คำอธิบาย : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๗๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่บุคลากร
  • คู่มือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. เว็บไซต์กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีที่เชื่อมโยงไปยังคู่มือปฏิบัติงาน

คำอธิบาย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มีคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

5. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังคู่มือปฏิบัติงาน

คำอธิบาย : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อวัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานประกอบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ
7. เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา เลือกหน้าเมนู ITA หัวข้อเมนู O13 ที่แสดงถึงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักกิจการนักศึกษา

คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา ที่แสดงข้อมูลคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ละส่วนงานในสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. เว็บไซต์วิทยาลัยการดนตรี เลือกหน้าเมนู ITA หัวข้อเมนู O13 ที่แสดงถึงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย : คู่มือการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน วิทยาลัยการดนตรี

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.