คำอธิบาย : รายงานการใช้จ่ายงประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย รายละเอียดการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย โดยกำกับติดตามเป็นรายไตรมาส

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.