หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2565 🔗
คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลารกรแต่ละประเภท สอดคล้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      1.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      1.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
      1.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      1.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
      1.5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อันเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่บุคลากร
      1.6 หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัย อันเป็นการให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ

2.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 🔗
คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้แก่ ระบบแสดงข้อมูลของบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต

3.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 🔗

4.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 🔗

5. ประกาศ ฯ เรื่อง การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) พ.ศ.2562 🔗

6.ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2558 🔗

7.ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2562 🔗

8.ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2563 🔗

9.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 🔗

10.ระเบียบฯ ว่าด้วยลูกจ้าง 🔗

11.ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 🔗

12.ประกาศ ฯ เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน 🔗

13.ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 🔗

14.ประกาศ ฯ การกำหนดฐานอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิของลูกจ้าง พ.ศ. 2558 🔗

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.