คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยประจำปี โดยได้รวบรวมจากข้อมูลและสถิติต่างๆ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.