หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

คำอธิบาย : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

คำอธิบาย : แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.