การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.(คณะครุศาสตร์) ผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย 🔗

2.(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ข่าวกิจกรรม/โครงการต่างๆ 🔗

3.(คณะวิทยาการจัดการ) เว็บเพจรายงานผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วม 🔗

4.(บัณฑิตวิทยาลัย) ผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย 🔗

5.(วิทยาลัยการดนตรี) ผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมกับวิทยาลัย 🔗

6.(สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย 🔗

7.(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย 🔗

8.(สถาบันวิจัยและพัฒนา) เว็บเพจรายงานผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 🔗

9.(สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) โครงการ/รายงานผล 🔗

10.(สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ) โครงการและกิจกรรม 🔗

11.(สำนักวิทยบริการฯ) รายงานผลการดำเนินงาน 🔗

12.(กองคลัง) ข่าวสาร/โครงการ 🔗

13.(กองอาคารและสถานที่) ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 🔗

14.(กองนโยบายและแผน) รายงานผลการดำเนินการโครงการ 🔗

15.(งานพัสดุ) รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 🔗

16.(สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ช่องทางทางรายงานผลการดำเนินโครงการ 🔗

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.