เว็บไซต์กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแผนการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีระยะมากกว่า 1 ปี และมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด โดยเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

คำอธิบาย :

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี [พ.ศ.2561-2580]2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง (ฉบับเต็ม) และ (ฉบับย่อ)
3. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
4. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.