รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

คำอธิบาย : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรายงานโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงกิจกรรม และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินการ

1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ

        1.1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-2 🔗
        1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 (หน้า 7-8) 🔗

2. โครงการ/กิจกรรมและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินการ

        2.1 รายงานโครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗
        2.2 รายงานโครงการที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “MORALIY” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🔗
        2.3 รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เรื่อง “รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 🔗
        2.4 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🔗
        2.5 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความมีวินัย 🔗
        2.6 โครงการอบรมความเป็นพลเมืองของนักศึกษากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 🔗
        2.7 โครงการพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรม “ผู้นำวิศวกรสังคม เรียนรู้วิถีช่างศิลป์ท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสืบสานโครงการพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรม “ผู้นำวิศวกรสังคม เรียนรู้วิถีช่างศิลป์ท้องถิ่น” ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ.สุพรรณบุรี 🔗
        2.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.