1. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในปี พ.ศ.2565

คำอธิบาย : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในปี พ.ศ.2565

2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดีลงนาม

คำอธิบาย : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดีลงนาม

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy)

คำอธิบาย : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ ให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการรับผลประโยชน์ที่จะนำสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและดำเนินการประกอบด้วย
1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่
2) ด้านการใช้งบประมาณ
3) ด้านการใช้อำนาจ
4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต
6) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน
7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน
9) ด้านการเปิดเผยข้อมูล และ
10) ด้านการป้องกันการทุจริต

6. ประกาศเจตจำนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU

คำอธิบาย : ประกาศเจตจำนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : 7. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความมีวินัย

คำอธิบาย : โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความมีวินัย

9. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย : โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความมีวินัย

10. โครงการอบรมความเป็นพลเมืองของนักศึกษากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย : โครงการอบรมความเป็นพลเมืองของนักศึกษากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

11. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสรุปรายงานการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริตและรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี 2563

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสรุปรายงานการวิจัยประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริตและรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปี 2563

12. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)

13. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำอธิบาย : มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14. กิจกรรมการอบรม : แนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำอธิบาย : กิจกรรมการอบรม : แนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.