1. เว็บไซต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าแรกด้านซ้ายมือ แถบกฎหมาย ที่แสดงถึงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ

คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัย คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ มรภ. พ.ศ. 2547 ข้อมูลเอกสารทางกฎหมายเพิ่มเติม ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ราชกิจจานุเบกษา

2. เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าแรก แถบกฎหมายที่แสดงถึงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย : เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลที่มีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.