1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ในส่วนของมุมบนขวามือ มีไอคอนรูป Facebook และ e-Mail ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

คำอธิบาย : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook

2. เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในส่วนของด้านล่างเว็บ มีไอคอนรูป Facebook เพจงานรับสมัคร เพจงานทะเบียน และ Line งานทะเบียน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

คำอธิบาย : เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook เพจงานรับสมัคร เพจงานทะเบียน และ Line งานทะเบียน

5. เว็บไซต์วิทยาลัยการดนตรีในส่วนของมุมบนขวามือ มีไอคอนรูป Facebook Youtube e-Mail ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

คำอธิบาย : เว็บไซต์วิทยาลัยการดนตรี ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Youtube

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.