กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ได้รับการพัฒนาทั้งมิติด้านความเก่ง โดยการ Upskill Reskill และ New Skill ให้บุคลากรมีศักยภาพ มีสมรรถนะ และมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง (Agile) ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา และมิติด้านความดี โดยมีบรรยากาศของการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความมีวินัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามค่านิยมร่วมด้าน MORALITY ซึ่งความหมายของคำโดยองค์รวมหมายถึงความมีคุณธรรม  ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.)

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ : https://www.bsru.ac.th และ https://prinfo.bsru.ac.th

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.