📚📖งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุม “คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓” เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/1532089747031092/posts/2469193539987370/
ภาพ: BSRU News. 😊

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.