มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📋 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 🔗

📋 มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 🔗

📋 มาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 🔗

📋 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 🔗

📋 มาตรการป้องกันการรับสินบน 🔗

📋 มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 🔗

📋 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 🔗