ลิ้งก์ข่าว 🔗

มบส. จัดประชุมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้ทราบ และให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.