มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA กลุ่ม10) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.