📒  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗

📃  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (ขั้นตอนการใช้ระบบ ITAS) 🔗

👫  แบบวัดการรับรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
     ❓ ข้อคำถามเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน 🔗
     ❓ ข้อคำถามเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน 🔗

📌  การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 🔗

🔐  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 🔗


📋  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 🔗