📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ระบุถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน และงบประมาณ

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  แผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เป็นแผนสี่ปีที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้แต่ละส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.