1.) ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร (งานบริหารงานทั่วไป) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

2.) ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร (งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งฯ)กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

3.) ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร (งานพัฒนาระบบงาน อัตรากำลังและบุคลากร) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

4.) ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร (งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

5.) ขั้นตอนการทำงานของบุคลากร (งานวินัยและนิติการ) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

6.) ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือภายใน(บันทึกข้อความ)(กรณีดำเนินการตามขั้นตอน) งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 🔗

7.) ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือภายนอก งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 🔗

8.) ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือภายใน(บันทึกข้อความ) (กรณีเดินเรื่องเอง) งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 🔗

9.) ขั้นตอนการออกเลขที่คำสั่ง/หนังสือส่งออก งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 🔗

10.) กรอบมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 🔗

11.) คู่มือปฏิบัติงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

12.) การปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษา 🔗

13.) คู่มือการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น 🔗

14.) มาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📝 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (สำนักประชาสัมพันธ์) #1 🔗
📝 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (สำนักประชาสัมพันธ์) #2 🔗
📝 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (สำนักประชาสัมพันธ์) #3 🔗
📝 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (สำนักประชาสัมพันธ์) #4 🔗
📝 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (สำนักประชาสัมพันธ์) #5 🔗

15.) คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) 🔗

16.) มาตรฐานการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 🔗

17.) มาตรฐานการปฏิบัติงานวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 🔗

คำอธิบาย*  ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้กำหนด ขั้นตอนในการบริหารกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานในด้านต่าง ๆ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน


http://arcbs.bsru.ac.th/w2014/manual_cir62.pdf 🔗

1.คำอธิบาย : คู่มือการปฏิบัติงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (งานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ : นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ / น.ส.เครือวัลย์ ไกรเทพ
ติดต่อ โทร : 086-8939338 / 095-8758041เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 105


http://grad.bsru.ac.th/Processmanual.php 🔗

2.คำอธิบาย : ขั้นตอนการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัย
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
ติดต่อ โทร: 090-9652737เบอร์ภายใน : 1814, 1811


http://iaan.bsru.ac.th/wpcontent/uploads/2020/05/คำสั่งมอบหมายภาระงาน-ผอและรอง-หน้า-1-4.pdf 🔗

http://iaan.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/คำสั่งแต่งตั้งและภาระงานอาจารย์กิลเบิร์-ผสาน.pdf 🔗

3. คำอธิบาย : คำสั่งมอบหมายภาระงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวกาญจนา บัวทุม
ติดต่อ โทร: 0988816991
เบอร์ภายใน: 1740


http://iaan.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/วิธีปฏิบัติงานการจัดทำโครงการเรียนร่วม.pdf 🔗

4. คำอธิบาย : คู่มือขั้นตอนการทำงานนักวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายงานด้านวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ)
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวกาญจนา บัวทุม
ติดต่อ โทร: 0988816991เบอร์ภายใน: 1740


5. แนวปฏิบัติที่ดีงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม : https://bit.ly/3c50OgN 🔗

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม : https://bit.ly/3fkrjkz 🔗

คู่มือปฏิบัติงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : https://bit.ly/2W2RtRd 🔗


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.