1.) การรับใบลาทุกประเภทจากงานสารบรรณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

2.) งานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

3.) งานเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

4.) งานการขอพระราชทานเพลิงศพกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

5.) งานด้านการลาศึกษาต่อ หรือ การฝึกอบรม ในประเทศ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

6.) งานการพิจารณาตรวจสอบการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

7.) การขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 🔗

8.) ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือภายใน(บันทึกข้อความ)(กรณีดำเนินการตามขั้นตอน) งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 🔗

9.) ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือภายนอก งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 🔗

10.) ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือภายใน(บันทึกข้อความ) (กรณีเดินเรื่องเอง) งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 🔗

11.) ขั้นตอนการออกเลขที่คำสั่ง/หนังสือส่งออก งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 🔗

12.) ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 🔗

13.) flow chart การให้บริการด้านต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 🔗

14.) คู่มือการเข้าใช้บริการ แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา 🔗

15.) ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 🔗

16.) ขั้นตอนการยื่นขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 🔗

17.) การให้บริการตามภารกิจสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 🔗

18.) ระบบและกลไกการดำเนินงานรับหนังสือวิทยาลัยการดนตรี 🔗

19.) มาตรฐานการให้บริการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 🔗

20.) ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายนอก ภายใน และงานด้านธุรการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 🔗

21.) ตรวจสอบเอกสารสัญญายืมเงินนอกงบประมาณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 🔗

22.) เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 🔗

23.) การให้บริการเคาน์เตอร์รับเงินทุกประเภท กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 🔗

24.) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ และทุกโครงการของเงินรายได้ตามภารกิจ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 🔗

25.) เบิกจ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน) / เงินประจำตำแหน่ง กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 🔗

 

คำอธิบาย*  ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วยมาตรฐานการให้บริการ ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน


1. คำอธิบาย : คู่มือการปฏิบัติงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (งานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ : นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ / น.ส.เครือวัลย์ ไกรเทพ
ติดต่อ โทร : 086-8939338 / 095-8758041
เบอร์ภายใน : 1700 ต่อ 105

http://arcbs.bsru.ac.th/w2014/service_cir62.pdf 🔗


2. คำอธิบาย : ขั้นตอนการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
ติดต่อ โทร: 090-9652737 เบอร์ภายใน : 1814, 1811

http://grad.bsru.ac.th/Servicemanual.php 🔗


3. คำอธิบาย: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ฝ่ายงานด้านวิเทศสัมพันธ์และโครงการพิเศษ)
– – – – –
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวกาญจนา บัวทุม
ติดต่อ โทร: 0988816991เบอร์ภายใน: 1740

http://iaan.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/วิธีปฏิบัติงานการจัดทำโครงการเรียนร่วม.pdf 🔗


4. คู่มือการขอใช้บริการโรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

https://bit.ly/3b73eds 🔗


5. แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์

https://bit.ly/2WwmAUj 🔗


6. แบบฟอร์มขอใช้โรงละครโรงละครศรีสุริยวงศ์

https://bit.ly/3c75piG 🔗


7. แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

http://dkc.bsru.ac.th/ 🔗


8. คู่มือการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

https://bit.ly/3didSQb 🔗

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.