1. การประกาศ/เผยแพร่ “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่แผนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 🔗

คำอธิบาย*  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.