มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน โดยการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 🔗


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.