มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลารกรแต่ละประเภท สอดคล้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 🔗

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 2 พ.ศ 2562 🔗   |  ฉบับที่ 3 พ.ศ 2563 🔗

1.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 🔗

1.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 🔗

1.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1.5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อันเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่บุคลากร 🔗

1.6 หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยกับบุคลากร อันเป็นการให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ

มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้แก่ ระบบแสดงข้อมูลของบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.