📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย*  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.