1. เว็บเพจรายงานผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย

 

🎓 คณะครุศาสตร์🔬 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี🎬 วิทยาการจัดการ🌏 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์🎵 วิทยาลัยการดนตรี👩🏻‍🔧 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม🕴🏻 บัณฑิตวิทยาลัย🏕 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี🏫 โรงเรียนประถมสาธิต🏫 โรงเรียนมัธยมสาธิต👨🏻‍💼 สำนักงานอธิการบดี― 🏢 กองกลาง― 👫 กองบริหารงานบุคคล― 📈 กองนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา― 🧾 กองคลัง/งานพัสดุ― 🏗 กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม👩🏻‍🎓 สำนักกิจการนักศึกษา📝 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน👩🏻‍💻 สำนักคอมพิวเตอร์🎎 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน📢 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ📚 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ🎊 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม👩🏻‍💼 สถาบันวิจัยและพัฒนา👩🏻‍🏫 สภาคณาจารย์และข้าราชการ🗃 สภาวิชาการ🖊 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : คุณจิรฐาทิพย์ วัฒนพานิช

☎️ ติดต่อ : โทร. 0969561693 / เบอร์ภายใน 5027, 5028

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์  โทร. 087-0751127
ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์  โทร. 064-2951453
ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล โทร. 086-6562415
คุณศศิ สุวรรณวาล  โทร. 085-9703705

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ(แอดมิน) ด้านเพิ่มข้อมูล
คุณณัฎฐ์กานดา ธนารักษ์  โทร. 089-8832129

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 3000 – 3003

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายร่มไทร ฉ่ำคล้าม

☎️ ติดต่อ : โทร. 083-063-2624 / เบอร์ภายใน 4005

– – – – –

Facebook : www.facebook.com/msbsru

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ไซนิล สมบูรณ์ (รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ)

☎️ ติดต่อ : โทร. 086-543-2995 / เบอร์ภายใน 4005

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.อารีย์ รุ่งแสง โทร. 092-646-1674 / นายหลักเขต วงษ์ทน โทร. 090-184-6181

☎️ ติดต่อ : โทร. 02-473-7000 เบอร์ภายใน 2010

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกัมพล จาตุพรธรรม

☎️ ติดต่อ : โทร. 081-249-2923 / เบอร์ภายใน 2074

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : คุณศรัญญู ทรัพย์สินโอฬาร

☎️ ติดต่อ : โทร. 084-105-3987  / เบอร์ภายใน 5319

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗 

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา

☎️ ติดต่อ : โทร. 090-965-2737 / เบอร์ภายใน 1818

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก

☎️ ติดต่อ : โทร. – / เบอร์ภายใน 1721

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : 
นางสุดาทิพย์  หงษ์จันทร์ 
นางสาวจารุวรรณ  จันทร์พฤกษา

☎️ ติดต่อ : โทร. 065-5165446 / เบอร์ภายใน 2105

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อ.สันติ ทันชม

☎️ ติดต่อ : โทร. 094-959-3233 / เบอร์ภายใน 2600

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :

☎️ ติดต่อ : โทร.  / เบอร์ภายใน

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
นายฉัตรชัย สินจุ้ย โทร. 085-626-9569 
นายทินภัทร ห้วยใหญ่ โทร. 092-997-3951
นางสาวสิริกมลณัฏฐ์ เศรษฐขจร โทร. 063-993-9426

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 1100, 1108

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จุฑามาศ สุทธิแสน

☎️ ติดต่อ : โทร. 097-114-7555 / เบอร์ภายใน 1105

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : 
กองนโยบายและแผน : Link 🔗
งานประกันคุณภาพการศึกษา : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : 
กองนโยบายและแผน : นายอนุชา พิมพ์นนท์ | ☎️ ติดต่อ : โทร. 097-232-2691 เบอร์ภายใน 1400
งานประกันคุณภาพการศึกษา : นางสาวมทิรา โลหิตานนท์ | ☎️ ติดต่อ : โทร. 082-069-1115 เบอร์ภายใน 1203-1204

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : กองคลัง Link 🔗  |  งานพัสดุ Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
กองคลัง : วิโรจน์ ชาญสถิตโกศล (086-987-2523 ) ☎️  เบอร์ภายใน 1202
งานพัสดุ : นายกิตติพงษ์ พื้นพรม (083-300-5702) ☎️  เบอร์ภายใน 1203-1204

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายนิวัฒน์ เจริญศิริ

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 1113, 1114

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด

☎️ ติดต่อ : โทร. 086-577-8742 / เบอร์ภายใน 1300

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗 

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจัย

☎️ ติดต่อ : โทร. 086-063-0364 / เบอร์ภายใน 1717

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : โครงการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562 Link 🔗  |  2563 Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : ผศ.วิชุณี สารสุวรรณ

☎️ ติดต่อ : โทร. – / เบอร์ภายใน 1722, 1723

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ :
อาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ  โทร. 085-222-8861
นายกำพล วิภาคตนาวิน  โทร. 095-854-1133

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 1740, 1742

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : Admin โดยเจ้าหน้าที่สำนัก

☎️ ติดต่อ : โทร. 085-146-9421 / เบอร์ภายใน 1115, 1993

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ชุมภู  เมืองคลี่

☎️ ติดต่อ : โทร. 095-029-8212 / เบอร์ภายใน 1700

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา

☎️ ติดต่อ : โทร. 083-695-2549 / เบอร์ภายใน 1500

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน (โทร. 065-229-5394) | E-mail:  [email protected]

👩🏻‍💻 Admin: เพ็ญนภา พฤฒินิรันดร (โทร.​ 086-809-6166) | E-mail: [email protected]

☎️ ติดต่อ : เบอร์ภายใน 1601

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.วิกรม ศุขธณี

☎️ ติดต่อ : โทร. 096-410-0910 / เบอร์ภายใน 1820

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นายประกฤษฎิ์  เพชรแอง

☎️ ติดต่อ : โทร. 082–331-5509 / เบอร์ภายใน 1016

📊 รายงานโครงการของหน่วยงาน : Link 🔗

👩🏻‍💻 ผู้รับผิดชอบ : นางสาววรรณฤดี แสงมาศ

☎️ ติดต่อ : โทร. 090-219-4148  / เบอร์ภายใน 1018

คำอธิบาย* การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.