📒  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🔗

🗂 เอกสารประกอบการถ่ายทอดสด “การประขุมขี้แจง ITA 2564” Live! Kickoff ITA 2021 : More open, more transparent! เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 🔗

🗂 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA กลุ่ม10) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 🔗

🗂 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแก่หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) starts in 1 day เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 🔗

📌  การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 🔗

ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยมหาวิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมสุจริต MORALITY BSRU เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบข้าราชการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ดำเนินการดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 🔗
มาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 🔗
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 🔗
มาตรการป้องกันการรับสินบน 🔗
มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 🔗
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 🔗
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 🔗
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564 🔗
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗