แผนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์ 🔗

คำอธิบาย* แผนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. คู่มือจรรยาบรรณในวิชาชีพ 🔗 (จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และคู่มือแนวทางปฏิบัติ พ.ศ.2552 ฉบับปรับปรุง)

2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 🔗

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำ เอกสารจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และคู่มือแนวทางปฏิบัติ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้คณาจารย์นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อไป


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.